Thai CAC

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ปี 2558  ยังคงเป็นปีที่ประเทศอยู่ในระหว่างการปฏิรูป เพื่อจัดระเบียบและปรับปรุงพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่จะทำให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ เพราะดัชนีความเชื่อมั่นทั้งด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการบริโภคยังไม่ฟื้นคืน อีกทั้งภาคการส่งออกยังไม่สามารถขยายตัว เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยเกิดการชะลอตัว และบางประเทศยังไม่ฟื้นตัวดีนัก

สำหรับ ธุรกิจอาหารในภาพรวมของปีที่ผ่านมานี้ ได้รับผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นเหตุให้ธุรกิจข้าวที่ส่งออกไปยังประเทศผู้ค้าน้ำมันในประเทศแถบแอฟริกาซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของประเทศไทยลดลงอย่างชัดเจน  ส่วนบรรยากาศภายในประเทศ ผู้บริโภคยังคงไม่อยู่ในภาวะปกติที่จะใช้จ่าย เนื่องจากไม่มั่นใจในปัจจัยต่างๆที่ยังคงมีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต  อีกทั้งมีเหตุการณ์ระเบิดที่แยกเอราวัณในช่วงเดือนกรกฎาคม เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางมาประเทศไทยของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)  ได้คาดการณ์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและได้ปรับกลยุทธ์โดยการเป็นผู้ผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวสารให้แก่กระทรวงพาณิชย์ในด้านการค้าระหว่างรัฐต่อรัฐของธุรกิจข้าว ทำให้ในปีที่ผ่านมามีรายได้จากการขายข้าวเพิ่มขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้ปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการขายสินค้าข้าวสารบรรจุถุงชนิดที่มีการแข่งขันสูงภายในประเทศ เพื่อช่วยกำลังซื้อแก่ผู้บริโภค ส่วนธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหารนั้น บริษัทได้มีการเพิ่มสาขาร้านสุกี้ยากี้นัมเบอร์วันอีก 2 สาขาที่อาคารกลาสเฮาส์รัชดา และศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  รวมถึงมีการขยายพื้นที่ให้บริการศูนย์อาหารชั้น 6 และเพิ่มจำนวนร้านค้าจาก 26 ร้านเป็น 56 ร้าน และมีปรับปรุงบรรยากาศของศูนย์อาหาร The Fifth Food Avenue ที่ชั้น 5 ทำให้มีรายได้จากธุรกิจเพิ่มขึ้น บริษัทจะยังคงพัฒนาและปรับปรุง เพิ่มจำนวนและชนิดร้านอาหารให้เป็นที่จูงใจ เพิ่มการส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าแก่ผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งในส่วนของร้านอาหารและศูนย์อาหาร และจะขยายสาขาเพิ่มในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้รายได้จากธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหารให้มีสัดส่วนมากขึ้นในกลุ่มบริษัทต่อไป

บริษัทได้รับรางวัลระดับประเทศ ในโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จากกระทรวงสาธารณสุข และได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมถึงเป็นผู้ร่วมดำเนินงานกับมูลนิธิรามาธิบดีในการหารายได้เพื่อมอบให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการสร้างสถาบันจักรีนฤบดินทร์  และยังคงเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลมาตรฐานดีพิเศษพนมมือติดดาวอย่างต่อเนื่อง จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สำหรับข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง

สำหรับผลประกอบการทางธุรกิจนั้น  แม้ต้องเผชิญกับเหตุไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี 2558  แต่กลุ่มบริษัทปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)  มีรายได้จากการดำเนินงานในรอบปี 2558 ถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,899 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 602 ล้านบาท เป็นกำไรสำหรับปี 325 ล้านบาท  และมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีสินทรัพย์รวม 8,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 374 ล้านบาท มีหนี้สิน 2,462 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป โดยได้ศึกษาแนวทางการขยายธุรกิจในด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้า (Logistics Solution) และเพิ่มจำนวนสาขาของร้านอาหารหลากหลายชนิด รวมถึงศูนย์อาหารเพื่อให้เป็นที่รู้จักสำหรับผู้บริโภคมากขึ้น ส่วนธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยังคงที่จะเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า มาบุญครอง และมาบุญครอง พลัส อีกด้วย

ผมในฐานะประธานกรรมการขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา และผมเชื่อว่าเราจะร่วมกันเดินหน้าต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายตามที่เราได้วางวิสัยทัศน์ไว้ตลอดไป

 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ

 

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
รองประธานกรรมการบริหาร                               
นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่