คณะกรรมการบริษัท

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ดร.พรสิริ ปุณเกษมประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายเดช บุลสุขกรรมการอิสระ
นายเสริม เฮนรี่ เพ็ญชาติกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุลรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการ
นายสมเกียรติ มรรคยาธรกรรมการ