Thai CAC

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


เอกสารสำหรับปี 2560 2559 2558
รายงานประจำปี ประจำปี 2560 ประจำปี 2559 ประจำปี 2558
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560 ประจำปี 2559 ประจำปี 2558
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB