Thai CAC

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


เอกสารสำหรับปี 2559 2558 2557
รายงานประจำปี ประจำปี 2559 ประจำปี 2558 ประจำปี 2557
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2558 ประจำปี 2557
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB