Thai CAC

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 107536001702
ประกอบธุรกิจประเภท อาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว 900 ล้านบาท ทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว 600 ล้านบาทเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2661-7900 
โทรสาร 0-2661-7901
สถานที่ตั้งฝ่ายขาย เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารกลาสเฮ้าส์ ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7900
โทรสาร 0-2661-7901
เว็บไซต์ www.mahboonkrongrice.com www.patumrice.com  และ  www.patumrice.co.th 
อีเมล์ prgrice@patumrice.co.th

 

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ PRG ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท มาบุญครองไรซมิล จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2522 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นโรงสีข้าวที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย เพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศ และจำหน่ายภายในประเทศ โดยเป็นบริษัทแรกที่ผลิตข้าวถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” และเป็นตราสินค้าแรกที่ประสบความสำเร็จในการขายและผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2536 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536

ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ทางบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการเพื่อรองรับจำนวนยอดขายข้าวถุงที่เพิ่มขึ้น โดยมีการจัดตั้งบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2539 เพื่อใช้ในโครงการคัดคุณภาพข้าวสาร โดยรับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจาก บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวถุง ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมาทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าบริษัทควรที่จะผลิตถุงข้าวเองดังนั้นในปี 2540 ทางบริษัทฯ จึงเริ่มก่อตั้งบริษัท สีมาแพค จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด โดยร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยทางบริษัทฯ ถือหุ้น 50% เพื่อผลิตข้าวถุงและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และให้แก่ลูกค้าทั่วไป บริษัท สีมาแพค จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตถุงพลาสติก

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินกิจการโรงสี, กิจการโรงสกัด, กิจการโรงไฟฟ้า และกิจการโรงแป้ง คงเหลือแต่กิจการโรงปรับปรุงและคัดคุณภาพข้าวสาร ซึ่งเป็นกิจการหลักของบริษัทฯ โดยเป็นการผลิตข้าวสารบรรจุถุงตรามาบุญครอง และอื่น ๆ โดยมีช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่วนการผลิตนั้นได้ย้ายฐานทั้งหมดไปที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 55,000 ถุง ต่อวัน