37

ปีใน
ธุรกิจอาหาร

3

ธุรกิจหลัก ผลิตภัณฑ์ข้าวศูนย์อาหารและร้านอาหาร

รายได้จากการขายรวม
2,589.74
ล้านบาท

เงินปันผลประจำปี 2561
อัตราหุ้นละ
0.30 บาท

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2563 16:41
PRG : SET
11.70 บาท
เปลี่ยนแปลง: -0.10
% เปลี่ยนแปลง: -0.85%
Chart Type

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

img25

กิจกรรม

เรียนเชิญผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน)