สารจากคณะกรรมการบริษัท

ปี 2560 ยังคงเป็นปีที่ประเทศอยู่ในระหว่างรอยต่อของการก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจยุค 4.0 และการปรับตัวต่างๆ ของกลไกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่จะทำให้ประชาขนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหลุดพ้นจากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

ธุรกิจสินค้าเกษตรและการแปรรูป ยังเป็นประเด็นที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละห่วงโซ่อุปทานได้พัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่ต้นทางจากเกษตรกรจนถึงผู้บริโภคที่เป็นปลายทาง กลุ่มบริษัทปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ก็เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่นี้ และได้รับผลกระทบที่จะต้องปรับเพื่อรับความเปลี่ยนแปลง และเป็นเหตุให้การปรับตัวสำหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่ทันกับราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคงจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องที่จะปรับตัวในปีต่อไป

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางอุปสรรคและความท้าทายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังในการปรับตัวและดำเนินตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ผลสรุปการดำเนินงานในปี 2560 มีดังนี้


ผลประกอบการทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการดำเนินงานในรอบปี 2560 จำนวน 1,955 ล้านบาท เป็นกำไรสำหรับปี 225 ล้านบาท และมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีสินทรัพย์รวม 10,899 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,490 ล้านบาท มีหนี้สิน 2,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 645 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560


ธุรกิจข้าว

ปีที่ผ่านมา นอกจากบริษัทฯ มุ่งเน้นในกลยุทธ์ด้านคุณภาพสินค้า การควบคุมต้นทุนการผลิต การขายและการตลาดแล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปทางด้านความต้องการของคู่ค้าและผู้บริโภค บริษัทฯ ได้เพิ่มการจำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบภายในครัว สำหรับช่องทางที่เป็น โรงแรม ร้านอาหาร และการจัดเลี้ยง (HORECA- Hotel Restaurant and Catering) เพื่อให้เป็นปัจจัยที่จะให้คู่ค้าได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้าที่ต้องการแบบครบวงจร และสำหรับผู้บริโภค บริษัทฯ ได้เพิ่มการจำหน่ายสินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวควินัว และ ไรซเบอรรี่ซีเรียลแกรโนลา บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายของการขยายตัวในสินค้าอาหารอื่นๆ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสร้างการรับรู้ในตราสินค้าของข้าวมาบุญครองและข้าวมาบุญครองพลัส อย่างต่อเนื่อง


ธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร

แม้ว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงกระแสความนิยมสำหรับลูกค้ามีความรวดเร็วและหลากหลาย แต่บริษัทฯ ได้มีการศึกษาทิศทางและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานด้านต่างๆของธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสะดวกรวดเร็วด้านการให้บริการ และเมนูอาหารที่ตรงใจ รวมทั้งการดูแลความสวยงามและความสะอาดของพื้นที่บริการให้ถูกสุขลักษณะ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ลูกค้ามีความคาดหวังที่จะได้รับมาโดยตลอด และเพื่อให้ได้ความเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพอาหาร ในปลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งครัวกลางร่วมกับธุรกิจโรงแรมในเครือ เพื่อเป็นสถานที่ในการรับวัตถุดิบให้ได้คุณภาพมาตณฐานที่สม่ำเสมอ และมีการควบคุมการแปรรูปเบื้องต้นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาของร้านอาหาร รวมถึงให้บริการแก่ร้านอาหาร และคลับเฮาส์สนามกอล์ฟ ภายในเครือ พร้อมทั้งหวังว่าจะสามารถให้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคตสำหรับธุรกิจภายนอก


การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเสมอมา จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงการวางแผนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทยังได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในด้านอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนภาชนะที่ใช้ในการใส่อาหารบรรจุกลับบ้านสำหรับศูนย์อาหารเป็นแบบผลิตจากชานอ้อย เพื่อจะไม่เป็นมลพิษสิ่งแวดล้อมในการย่อยสลาย


โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ดำเนินการต่อเนื่องในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption ) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน และสร้างความสำเร็จด้วยกันตลอดมา บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท โปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการทีดี เพื่อสร้างความเติบโต มั่งคั่งและผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อไป

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
รองประธานกรรมการ                          
นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่