สารจากคณะกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2561 ยังคงเป็นปีที่มีปัจจัยกระทบเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศหลายด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายของผู้บริโภคภายในที่ลดลงจากสถานการณ์ภายในประเทศ และจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความคาดหมาย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน อันเนื่องมาจากภาพลักษณ์ทางด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมถึงสถานการณ์การค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจของยุโรปที่มีสัญญาณการชะลอตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้กำลังซื้อและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ธุรกิจร้านอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร ของกลุ่มบริษัทปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ก็เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ชะลอการใช้จ่ายเพื่อรอให้เกิดความมั่นใจในสถานการณ์ต่างๆ ทำให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ และทำให้ต้นทุนการให้บริการเพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา อีกทั้งราคาวัตถุดิบข้าวสารหอมมะลิที่ใช้ในการผลิตข้าวสารบรรจุถุงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งปี ทำให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

จากการทำงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้เตรียมแผนงานไว้ล่วงหน้า และการดำเนินงานตามแผนงาน ได้ทำให้บริษัทสามารถปรับตัวและผ่านช่วงเวลาของปี 2561 มาโดยได้รับผลกระทบในการดำเนินงานไม่มากเท่าที่ ได้คาดการณ์ไว้ โดยได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2561 เป็นดังต่อไปนี้


ผลประกอบการทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการดำเนินงานในรอบปี 2561 จำนวน 2,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 625 ล้านบาท เป็นกำไรสำหรับปี 314 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89 ล้านบาท และมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีสินทรัพย์รวม 11,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 924 ล้านบาท มีหนี้สิน 3,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 492 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561


ธุรกิจข้าว

ปี 2561 นอกเหนือไปจากกลยุทธ์ด้านคุณภาพสินค้า การควบคุมต้นทุนการผลิต การขายและการตลาดแล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปทางด้านไลฟ์สไตล์ของคู่ค้าและผู้บริโภค บริษัทฯ ได้เน้นเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคยุคใหม่ได้เข้าถึงสินค้าอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยจำหน่ายสินค้าออนไลน์ร่วมกับคู่ค้าต่างๆ ทั้งที่เป็น ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น BigC Online, Tesco online ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น Tops Online, Happy Fresh (Gourmet Online) ร้านสะดวกซื้อ เช่น 24 Shopping และผู้ประกอบการออนไลน์ต่างๆ เช่น Lazada, Shopee และ Facebook นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับภาครัฐในการวางจำหน่ายสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีจำนวนมากกว่า 20,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

ในการรณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อการบริโภคข้าว นอกจากบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการจำหน่ายข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำ ให้ความหวานน้อย เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเส้นเลือดสูง โครงการดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวให้สามารถเข้าถึงผู้ซื้อโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านคนกลางอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มการส่งออกข้าวไปยังประเทศต่างๆ มากขึ้น และไม่เพียงแต่สินค้าข้าวเท่านั้น บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้าอาหารประเภทอื่นๆ เช่น กะทิกระป๋อง หน่อไม้กระป๋อง หรือ ข้าวโพดอ่อนกระป๋อง ที่เป็นความต้องการของลูกค้า โดยได้ส่งออกเป็นตู้สินค้ารวมในตราสินค้าข้าวมาบุญครองและมาบุญครองพลัส


ธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร

สืบเนื่องจากการที่ผู้บริโภคนิยมการสั่งอาหารทานผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้บริษัทได้ชะลอการขยายสาขาของร้านอาหาร แต่ได้เพิ่มการให้บริการเดลิเวอรี่ทั้งอาหารของร้านตนเองและร่วมกับพันธมิตรร้านอาหารในศูนย์อาหาร ทั้งการจัดส่งภายในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และร่วมกับพันธมิตรออนไลน์ในการจัดส่งโดยตรงให้แก่ผู้บริโภคผ่าน Line Man, Honest Bee

บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับบริษัท CAT Telecom ในการที่จะเปิดให้บริการศูนย์อาหารขนาด 1,100 ตร.ม. ที่อาคารสำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะในเดือน ม.ค. 2562 และได้มีแผนเปิดศูนย์อาหารขนาด 1,500 ตร.ม. ที่โครงการ สามย่านมิตรทาวน์ ในเดือน ก.ย. 2562 บริษัทฯ ยังคงได้มีการศึกษาทิศทางและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานด้านต่างๆ ของธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหารอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสะดวกรวดเร็วด้านการให้บริการ และเมนูอาหารที่ตรงใจ รวมทั้งการดูแลความสวยงามและความสะอาดของพื้นที่บริการให้ถูกสุขลักษณะ


การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการทำงานและประกอบธุรกิจ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องในการทำงานทุกขั้นตอนเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลเสมอมา โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการการจัดกิจกรรมลดพุง ลดโรค จากกระทรวงสาธาณสุข รางวัลการพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อรองรับระบบอัติโนมัติแทนคนในงานที่เป็นอันตรายและมีผลต่อสุขภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัลจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน คือ แรงงาน ค่าแรงและชั่วโมงการทำงาน สุขภาพและความปลอดภัย การบริหารจัดการ และ สภาพแวดล้อม จากสถาบัน INTERTEK


ความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการร่วมมือกับมูลนิธิใต้ร่มฉัตร เพื่อส่งเสริม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ (บ้านหนองปิ้งไก่) จ.กำแพงเพชร ในการพัฒนากระบวนการการผลิตสินค้าของชุมชนให้เป็นมาตรฐาน โดยสนับสนุนและให้ความรู้ในการปรับปรุงพื้นที่ผลิตของโรงงานให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงให้คำแนะนำในการแปรรูปข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือในการกระจายสินค้าแปรรูปจากทางกลุ่มวิสาหกิจฯ เข้าสู่ช่องทางขายต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน และสร้างความสำเร็จด้วยกันตลอดมา บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท โปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการทีดี เพื่อสร้างความเติบโต มั่งคั่งและผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อไป

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ
นายปกิต เอี่ยมโอภาส
ประธานกรรมการบริหาร
นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่