คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุลรองประธานคณะกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดร.พรสิริ ปุณเกษมประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายปกิต เอี่ยมโอภาสกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายสมเกียรติ มรรคยาธรกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวชลลดา งามนิกุลชลินเลขานุการบริษัท