ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม สถานที่
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
เลขที่ 444  อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
เลขที่ 444  อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
เลขที่ 444  อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร