รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/03/2562 ประเภท : XM

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 447,131,000 74.52
2. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 58,755,000 9.79
3. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 26,424,130 4.40
4. ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) 19,620,000 3.27
5. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 12,800,000 2.13
6. น.ส.อตินุช ตันติวิท 9,047,600 1.51
7. นางวรรณวิภา ตันติวิท 8,990,000 1.50
8. DBS BANK LTD 5,844,000 0.97