รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19/06/2563 ประเภท : XM

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 447,131,000 74.52
2.  บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 117,575,612 19.60
3.  น.ส. อตินุช ตันติวิท 9,052,600 1.51
4.  นาง วรรณวิภา ตันติวิท 8,990,000 1.50
5.  DBS BANK LTD 5,844,000 0.97