โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริษัทฯ แบ่งการดำเนินกิจการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร 2. ร้านอาหารและศูนย์อาหาร รายละเอียดปรากฎดังแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท