วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
"หนึ่งในธุรกิจชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ร้านอาหารเครือข่ายและศูนย์อาหาร เพื่อสร้างสรรค์ความสุขให้แก่ผู้บริโภค"

ภารกิจ

  • สร้างมาตรฐานของสินค้าและบริการภายใต้กลุ่มธรุกิจของบริษัท
  • ขยายธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองคามต้องการของผู้บริโภค
  • สร้างเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลาย
  • สร้างความสุขแก่พนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
  • บริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจที่ดี

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
“บริหารโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ เพิ่มคุณค่าสู่สังคม”