วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
"กลุ่มบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจอาหาร และผู้นำด้านคุณภาพในตลาดข้าวสารบรรจุถุง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี"

ภารกิจ

  • สร้างมาตรฐานของสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ MBK Food Solution
  • มุ่งพัฒนาระบบและศักยภาพของพนักงานในองค์กร
  • ขยายธุรกิจใหม่อันเป็นที่มาของรายได้ที่มีศักยภาพ
  • สร้างเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลาย
  • บริหารงานโดยมุ่งยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
“บริหารโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ เพิ่มคุณค่าสู่สังคม”