วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
"ธุรกิจชั้นนำสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการด้านอาหาร เพื่อเพิ่มความอิ่มอุ่นให้ทุกครอบครัว"

ภารกิจหลัก

  • สร้างมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการ
  • ขยายธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
  • สร้างเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกกลุ่มธุรกิจ
  • เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการทำงานของพนักงานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
  • ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
  • บริหารเพื่อประโยขน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
“บริหารโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ เพิ่มคุณค่าสู่สังคม”